Дачия Форум

Разход Logan и бензиностанции

Седан, MCV, Van, Pick-up

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот anthrax » Съб Юли Съб, 07 Юли 2018 09:09:55 +0000, 2018 9:09 am

Не помня откъде бях свалил този текст, но в него хората са изложили факторите за разход на автомобил. Ако модераторът сметне, че текстът е твърде много, нека изтрие постът!
ИЗЛОЖЕНИЕ
Основните експлоатационни фактори, които оказват влияние върху разхода на гориво са:
– видът и състоянието на пътната настилка; – масата на автомобила;
– скоростта на движение;
– температурата на околната среда;
– интензивността на ускоряването;
– време на експлоатация на автомобила.
Влияние на вида и състоянието на пътната настилка
Проучването за влиянието на вида и състоянието на пътната настилка върху
разхода на гориво показват, че разходът на гориво за товарните автомобили се увеличава с 26% [9] при движение по път с чакълена настилка, в сравнение с асфалтиран път. Ако средната скорост на товарните автомобили спадне от 45 на 20 km/h, разходът на гориво може да се увеличи до 56%. Ясно е, че лошото състояние на пътната настилка намалява средната скорост на движение на превозните средства, което в определена степен оказва влияние върху разхода на гориво.
При движение на тежкотоварни автомобили по път с бетонова настилка, могат да се реализират икономии на гориво от 4,3 до 9,2%, в сравнение при движение по асфалтиран път [6, 7].
Освен влиянието на различните видове настилки върху разхода на гориво, изследванията в тази насока показват и влиянието на структурата на асфалтирания път върху разхода на гориво. Резултатите от изследванията в [6, 7], за разхода на гориво при движение на леки автомобили по асфалтиран път с различна структура на настилката, показват изменение до 12%.
Влияние на масата на автомобила
Един от техническите параметри, който оказва влияние върху разхода на

гориво, а следователно и на отделените емисии СО2 (въглероден двуокис), е масата на автомобила [5, 12, 13, 14].
Всяка година технологията на производство на автомобилите се усъвършенства. Използваните материали непрекъснато подобряват свойствата си в съответствие с непрекъснатите предизвикателства за проектиране и производство на по-икономични и екологични транспортни средства [13].
В различни източници и в частност медиите, често се посочва, че намаляването на масата на автомобилите, съответно намаля и разхода на гориво. Ако масата на автомобила се намали с 10%, разходът на гориво при различните автомобили, може да намалее максимално в границите от 6 до 8% [5, 13, 14].
На фиг. 1 и 2 са показани направените изследвания [5], на пет вида автомобили с различни източници на енергия. Стойностите на резултатите са в границите от 1,9 до 5,8% намаление на разхода на гориво (0,15 l/100 km, до 0,7 l/100 km) при намаление на масата им с 10%.
Намалението на разхода на гориво при конвенционалните автомобили с бензинов двигател (ICEV-G) е в границите от 1,9% до 3,2%, а при конвенционалните автомобили с дизелов двигател (ICEV-D) – от 2,6% до 3,5%. Най-голямо е влиянието на масата върху разхода на гориво при хибридните автомобили с бензинов ДВГ (HV-G) – oт 3,2 дo 5,8%. При хибридните автомобили с дизелов двигател (HV-D), намалението на разхода на гориво за трите класа автомобили е от 3,1 до 4,5%, а на автомобилите, задвижвани с горивни клетки (FC) – от 4,6 до 5,3%.
Изследванията се отнасят за два вида изпитателни цикли – NEDC и HYZEM. NEDC е комбиниран цикъл, състоящ се от четири свързани ECE 15 цикъла и един от EUDC. Тези цикли са стандартни и не могат да представляват реалния модел на шофиране.
абв
- ICEV-G - ICEV-D - HV-G - HV-D - FC
Фиг. 1. Намаление на разхода на гориво при намаление масата на автомобила с 10% по стандартен цикъл на движение (NEDC-New European Drive Cycle): a – нисък клас (Kompact
Class); б – среден клас (Mmid-Size Class); в – висок клас (SUV)
HYZEM е преходен цикъл. Участъците, в които скоростта на движение е постоянна, са много по-малки, отколкото в стандартните цикли. Циклите HYZEM са съставени въз основа на реалната експлоатация на автомобилите в Европа (най- добре симулират стила на шофиране). Поради това, те по-добро представят реалния модел на шофиране, отколкото стандартните европейски цикли. Циклите HYZEM често се използват, но те не са официални. Представляват комбинация от градски, извънградски и магистрален цикъл.

абв
- ICEV-G - ICEV-D - HV-G - HV-D - FC
Фиг. 2. Намаление на разхода на гориво при намаление масата на автомобила с 10% по динамичен цикъл на движение (HYZEM): a – нисък клас (Kompact Class);
б – среден клас (Mmid-Size Class); в – висок клас (SUV)
В [1] е изследвано влиянието на масата върху разхода на гориво на 407 конвенционални автомобила, произведени след 2000 год. Това са различни модели автомобили на марките Lancia, Opel, Renoult, Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Audi, BMW, Mercedes, Nissan, Skoda, Wolkswagen, Seat, Tiyota, Volvo, Lexus, Suziki, Rover, Mini Cooper, Kia и Smart, които са на пазара у нас.
На фиг. 3 е показано изменението на разхода на гориво за различните условия на движение в зависимост от масата на автомобилите с бензинов и дизелов двигател.
аб
– градски, комбиниран и извънградски условия на движение
Фиг. 3. Изменение на разхода на гориво в зависимост от масата на автомобила:
а – бензинов двигател; б – с дизелов двигател; 1, 2 и 3 – градски, комбиниран и извънградски условия на движение
Апроксимиращите зависимостите са линейни и могат да се изразят със следните уравнения:
– за автомобилите с дизелови двигатели;
Q = 4,4.10−3 m + 0,37 , l/100 km – за градски условия на движение;
Q = 2,42.10−3 m + 1,07 , l/100 km – за извънградски условия на движение; - 123 -

Q = 3,2.10−3 m + 0,7 , l/100 km – комбиниран разход на гориво. – за автомобилите с бензинови двигатели;
Q = 8,17.10−3 m −1,18, l/100 km
Q = 3,69.10−3 m + 0,84 , l/100 km
Q = 5,48.10−3 m − 0,06, l/100 km
– за градски условия на движение;
– за извънградски условия на движение;
– комбиниран разход на гориво.
При дизеловите автомобили изменението на масата на автомобила със 100 kg предизвиква съответно изменението на разхода на гориво за различните автомобили и при различни условия на движение от 0,24 до 0,44 l/100 km или от 4 до 11,6%. Големите стойности се отнасят за автомобилите с по-малка маса и градски условия на движение. При градски условия на движение, изменението на масата е по-чувствително към изменението на разхода на гориво, поради по-честите ускорявания, които изискват и съответно по-голямо количество на енергия.
При бензиновите автомобили изменението на масата на автомобила със 100 kg предизвиква съответно изменението на разхода на гориво за различните автомобили и при различни условия на движение от 0,37 до 0,8 l/100 km или от 4 до 17,6%. Големите стойности се отнасят за автомобилите с по-малка маса и градски условия на движение, аналогично на дизеловите автомобили.
Ако се анализират зависимостите, показани на фиг. 3 ще се констатира значителната разлика в разхода на гориво между дизеловите и бензинови автомобили с по-голяма маса, особено при градски условия на движение. Например, при автомобилите с маса около 700 – 800 kg разликата в разхода на гориво при градски условия на движение е малко над 1 l/100 km, а при маса около 2 300 kg разликата в разхода на гориво при същите условия на движение надхвърля 7 l/100 km. При другите условия на движение разликата в разхода на гориво за двата вида автомобили, при различна маса, е по-малка.
Влияние на скоростта на движение на автомобила
Движението на автомобила може да се разгледа като съставено от няколко етапа: работа на двигателя на празен ход; ускоряване; движение с постоянна скорост; закъснително движение (намаляване скоростта на движение) и спиране. Делът на всеки етап от целия маршрут зависи от поведението на водача, типа на пътното платно, условията на движение (в града, извън града), трафика на движение и др. Графично влиянието на тези фактори може да се представи чрез изменението на скоростта на движение за определен период от време (фиг. 4).
Количеството СО2, което се отделя по време на движение на превозните средства зависи от посочените фактори. Като се има предвид конкретна скорост на движение и съответната характеристика на транспортното превозно средство, могат да се определят емисиите на CO2, с помощта на математични модели. Например в [16], въз основа на различни пътувания на голям брой различни видове автомобили, чрез използване на съответни математични модели, са определили най-често отделяните емисии от един съвременен автомобил (фиг. 5). Както се вижда от фигурата, повечето пътувания са отделяли около 210 g/km СО2 емисии, съответстващи на приблизителен разход на гориво 9 l/100 km.
Емисиите CO2 са най-често свързани със средната скорост на движение, а тя е важна при изпълнение на различните транспортни операции.
Изследванията в [8, 11] показват, че икономията на гориво за автомобили се постига при скорости на движение от 60 до 90 km/h (фиг. 6). При по-високи скорости на движение разходът на гориво се увеличава поради нарасналото въздушно съпротивление и съпротивлението от предвижване. При ниски скорости на движение, разходът на гориво също се покачва, поради честите спирания и потегляне от място на автомобилите и изразходване на по-голямо количество

гориво при ускоряване. Разходът на гориво над посочените икономични скорости се увеличава както следва [15]:
– 3% увеличение разхода на гориво при 97 km/h;
– 8% увеличение разхода на гориво при 105 km/h; – 17% увеличение разхода на гориво при 113 km/h; – 23% увеличение разхода на гориво при 121 km/h; – 28% увеличение разхода на гориво при 129 km/h
градски условия на движение; извънградски условия на движение
Фиг. 4. Изменение скоростта на движение в определен интервал от време при различни условия на движение
Фиг. 5. Разпределение на емисиите СО2 в зависимост от различните видове пътувания
Ако по време на движение се използва климатик, разходът на гориво може да се увеличи с 10% [8].
Данните за разхода на гориво за товарни автомобили са оскъдни, но има изследвания за тежкотоварни автомобили с цистерни за гориво, за които приблизително може да се приеме четири пъти разхода на гориво на леките автомобили [8].

Фиг. 6. Изменение на разхода на гориво в зависимост от средната скорост на движение за лек автомобил VW Passat Synchro 1.8 (118 kW)
Пропорционално на разходът на гориво е отделеното количество CO2 емисии, които зависят и от вида на използването гориво. От фигурата се вижда, че при ниски средни скорости на движение, разходът на гориво бързо нараства. Това се дължи най-вече на честите спирания, при които двигателят работи на празен ход. Изследванията в [16] показват, че ако се намалят задръстванията и средната скорост на движение се повиши с 32 km/h (20 mph) отделените емисии CO2 ще намалеят с 12%.
В табл. 1 е посочено консумираното количество гориво и отделените CO2 емисии при работа на двигателя на празен ход за една година. Прието е, че 1 000 cm3 бензинов и дизелов двигател изразходват еднакво количество гориво –
Таблица 1 СО2 емисии при работа на двигателя на празен ход
Време, min/day
Консумирано гориво, литри
СО2, kg ICEV-G, ICEV-D
ДВГ,
1 000 сm3
ДВГ,
2 000 сm3
ДВГ,
3 000 сm3
ДВГ,
1 000 сm3
ДВГ,
2 000 сm3
ДВГ,
3 000 сm3
1
3,65
7,30
10,95
8,73
9,34
17,46
18,68
26,19
28,02
2
7,30
14,60
21,90
17,46
18,68
34,92
37,36
52,38
56,04
3
10,95
21,90
32,85
26,19
28,02
52,38
56,04
78,57
84,06
4
14,60
29,20
43,80
34,92
37,36
69,84
74,72
104,76
112,08
5
18,25
36,50
54,75
43,65
46,70
87,30
93,40
130,95
140,10
6
21,90
43,80
65,70
52,38
56,04
104,76
112,08
157,14
168,12
7
25,55
51,10
76,65
61,11
65,38
122,21
130,76
183,31
196,14
8
29,20
58,40
87,60
69,84
74,72
139,68
149,44
209,52
224,16
9
32,85
65,70
98,55
78,57
84,06
157,14
168,12
235,71
252,18
10
36,50
73,00
109,50
87,30
93,40
174,30
186,80
261,60
280,20

0,6 l/h. От таблицата се вижда, че бензинов двигател ако работи по 1 минута на ден на празен ход, в годината консумира 3,65 литра за една година и се отделят 8,73 kg емисии CO2. За автомобил с дизелов двигател се получават съответно 9,34 kg емисии CO2. Лесно може да се направи сметка, с колко биха се увеличили емисиите CO2 в една страна с милиони автомобили, ако по някакви причини (недобре регулирано светофарно кръстовище, изчакване двигателят да повиши температурата на охладителната система, изчакване пред пешеходните пътеки и др.) различните по работен обем двигатели на автомобилите работят ненужно само една минута на ден. Десетки и стотици тонове емисии CO2 могат да бъдат намалени само ако се подобри дисциплината при шофиране, без да се влагат някакви инвестиции.
Влияние на температурата на въздуха
Температурата на околната среда също оказва влияние върху разхода на гориво и съответно върху количеството отделени емисии CO2. Работата на двигателя след първоначално пускане при ниски температури на околната среда е неустойчива и е съпроводена с увеличен разход на гориво, влошени мощностни показатели и увеличени емисии на токсични вещества в отработените газове [2]. Една от причините за увеличения разход на гориво са по-големите механични загуби, дължащи се основно на увеличения вискозитет на маслото, но основната причина за влошените показатели обаче се дължи на условията на протичане на самия горивен процес.
Изследванията в [17] за разхода на гориво при движение по един и същи градски маршрут и по едно и също време през различните дни на годината (при различна температурата на околната среда), показват увеличен разход на гориво при ниски температури (фиг. 7). От фигурата се вижда, разходът на гориво се е увеличил от 4,53 l/100 km до 5,82 l/100 km при промяна на температурата на околната среда от +24 на -15 оС, увеличение с 12%. Увеличеният разход при ниски температури зависи не само от температурата на околната среда, но и от други фактори (смяна на летните гуми със зимни, пътната обстановка и др.).
Средната скорост на движение е 33,9 km/h – характерна скорост за европейски градски условия на движения. Изследванията са направени с автомобили Toyota Prius XW30.
– летни условия – зимни условия
Фиг. 7. Влияние на температурата на околната среда върху разхода на гориво при
градски условия на движение
Математичните модели, с които се описва влиянието на температурата върху разхода на гориво са:
– при летни условия;
Q = −0,0276 t + 5,193 , l/100km
- 127 -
НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 4
– при зимни условия;
Q = −0,0331t + 5,383 , l/100km
Влияние на ускорението на автомобила
Ускорението при движение, особено в градски условия, оказва съществено влияние върху средния разход на гориво. Обикновено времето за равномерно движение на автомобила в градски условия е само 15–25%, а времето за ускоряване заема 30 – 45% от общото време [3]. Разходът на гориво в зависимост от ускоряването и скоростта на движение е показан на фиг. 8.
Фиг. 8. Влияние на ускорението и скоростта на движение върху разхода на гориво
Водачите на автомобили трябва винаги да бъдат внимателни, да следят заобикалящата ги пътна обстановка и да прибягват възможно най-рядко до ненужна употреба на спирачките и последващо рязко ускоряване на автомобила. Практически, използвайки умело управление на автомобила, може да се подобри горивната му ефективност до 25% и годишно да се намалят до 1 т от СО2 емисиите [4].
Влияние на времето на експлоатация автомобила
Според изследванията в [10], разликата в средния разход на гориво на автомобилите, намиращи се в експлоатация и новите автомобили, може да достигне 1 l/100 km (0,01 l/km).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на направения преглед и анализ на съществуващи изследвания за влиянието на различните експлоатационни фактори върху разхода на гориво, могат да се направят следните обобщения:
1. Разходът на горива за товарните автомобили се увеличава с 26% при движение по път с чакълена повърхност, в сравнение с асфалтиран път. При движение на тежки товарни автомобили по път с бетонова настилка, могат да се реализират икономии на гориво от 4,3% до 9,2%, в сравнение с движението по асфалтиран път. При движение на леки автомобили по асфалтиран път с различна структура на настилката, изменението на разхода на гориво може да достигне до 12%.
2. Ако средната скорост на товарните автомобили спадне от 45 на 20 km/h, разходът на гориво може да се увеличи до 56%.
3. При дизеловите автомобили изменението на масата на автомобила със 100 kg предизвиква съответно изменението на разхода на гориво за различните автомобили и при различни условия на движение от 0,24 до 0,44 l/100 km или от 4 до 11,6%. Големите стойности се отнасят за автомобилите с по-малка маса и градски

условия на движение. При бензиновите автомобили изменението на масата на автомобила със 100 kg предизвиква съответно изменението на разхода на гориво за различните автомобили и при различни условия на движение от 0,37 до 0,8 l/100 km или от 4 до 17,6%. Големите стойности се отнасят за автомобилите с по-малка маса и градски условия на движение, аналогично на дизеловите автомобили.
4. Използването на климатик, може да увеличи разхода на гориво до 10%.
5.При пътуванията най-често се отделят около 210 g/km СО2 емисии, съответстващи на приблизителен разход на гориво 9 l/100 km.
6. Ако бензиновият и дизеловият двигател изразходват еднакво количество гориво на празен ход (0,6 l/h), то за работа на двигателя 1 минута на празен ход всеки ден, в годината ще се консумира 3,65 литра и ще се отделя от 8,73 kg до 9,34 kg емисии CO2.
7. Разликата в средния разход на гориво на автомобилите, намиращи се в експлоатация и новите автомобили, може да достигне 1 l/100 km (0,01 l/km) при скорости на движение над 100 km/h.
Аватар
anthrax
Дачия фен
 
Мнения: 87
Регистриран на: Нед Дек Нед, 28 Дек 2014 01:27:22 +0000, 2014 1:27 am
Местоположение: София
Автомобил: Dacia Logan I 1.4 MPI LPG

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот korgoth » Съб Юли Съб, 07 Юли 2018 11:39:14 +0000, 2018 11:39 am

Аватар
korgoth
Дачия маниак
 
Мнения: 569
Регистриран на: Вто Юни Вто, 24 Юни 2014 09:15:32 +0000, 2014 9:15 am
Местоположение: София / Варна
Автомобил: R19 16V, Sandero Stepway 1.5 dCi 2017

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот Joro 01 » Съб Юли Съб, 07 Юли 2018 14:10:23 +0000, 2018 2:10 pm

И сега, къде да го пратя този русенски труд?!
http://www.bardahl.bg/ _____________ http://www.prospeed.bg/ _____________ http://www.bardahloils.com/

Преди: Safrane 2.2 Si12V 137 к.с.-1993 # 25 2.0 TXi12V 140 к.с.-1992 # 11 Cheverny-1988
Сега: МСV dCi+ 11.2007-346 666 км. # LAGUNA III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016
Аватар
Joro 01
Модератор
 
Мнения: 14573
Регистриран на: Вто Мар Вто, 04 Мар 2008 22:33:41 +0000, 2008 10:33 pm
Местоположение: около София
Автомобил: MCV Laureate dCi+Laguna 3 Grandtour dCi+

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот marcho » Съб Юли Съб, 07 Юли 2018 15:04:51 +0000, 2018 3:04 pm

Joro 01 написа:И сега, къде да го пратя този русенски труд?!

:lol: :lol: :lol:
marcho
 
Мнения: 22
Регистриран на: Нед Май Нед, 21 Май 2017 19:40:36 +0000, 2017 7:40 pm
Местоположение: Перник
Автомобил: Logan

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот kostatopkarov » Чет Юли Чет, 19 Юли 2018 07:07:29 +0000, 2018 7:07 am

От вчера: Маршрут Плевен - Ловеч - Велико Търново - Гурково - Сливен - Карнобат - Айтос - Бургас - Крайморие. 4 възрастни и 1 дете.
Багажник повярвайте ми едва го затворих :D
Работещ климатик от Велико Търново до Бургас.
Изминати км - 340 км
Литри - 22.740
Литри на 100 - 6.69
Според външната ми навигация:
Средна скорост 79 км/ч
Максимална 124 км/ч

В Плевен заредих на Ромпетрол (направи ми впечатление, че много бавно сипваха газта, докато на другите изключително бързо сипват)
В Бургас на Лукойл заредих.
Общо взето много съм доволен
Аватар
kostatopkarov
Дачия фен
 
Мнения: 73
Регистриран на: Нед Апр Нед, 16 Апр 2017 07:14:49 +0000, 2017 7:14 am
Местоположение: Плевен
Автомобил: Honda Civic 1996, Logan 0,9 Tce LPG

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот asparuh75 » Чет Юли Чет, 19 Юли 2018 09:44:33 +0000, 2018 9:44 am

Варна-Бургас-Ямбол-София 6.9/100 вярно с оригинала (Е че карах само в лявата лента на магистралата с колкото може,140/км.ч най малко,190... най много (по баир надолу), и това е вярно)
средната скорост 68км/ч (но тя не важи в случая защото преди прехода имам 100 км градско Варна за 4 дни ходене на работа и обратно и данните за средния разход и скорост са заедно с тези 100 км)
На Връщане минах през Търново и понеже там не става да се "лети" във къщи БК показваше 6.2/100 и 66 км/ч. средна скорост...ми доволен съм....бързо, сравнително евтино, сигурно и лесно :)
Easy-R - Лесният начин! Най нисък разход за едно пътуване - 4.2/100 за 1000 изминати км. 5%/95% градско/извън градско. Ср. Скорост 67км/ч
Аватар
asparuh75
Дачия маниак
 
Мнения: 438
Регистриран на: Вто Фев Вто, 14 Фев 2017 22:35:19 +0000, 2017 10:35 pm
Местоположение: Варна
Автомобил: DACIA Logan MCV 1.5 dCi 90 Eazy-R6

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот Joro 01 » Чет Сеп Чет, 06 Сеп 2018 19:04:14 +0000, 2018 7:04 pm

Пак си правя експеримент - този път искам да постигна най-висок магистрален разход с моето МСV :lol:
До сега съм правил малко над 6 по колонка, но сега пущината взе по-леко да върви и това ме отпуска да карам по-продължително време с 3500 оборота и нагоре. Говорим за цялата Тракия. Беше доста приятно за моята спортна душа. :D
Това ще стане ясно като дозаредя другата седмица на връщане от Приморско.
Снимки този път няма да има, че ...
http://www.bardahl.bg/ _____________ http://www.prospeed.bg/ _____________ http://www.bardahloils.com/

Преди: Safrane 2.2 Si12V 137 к.с.-1993 # 25 2.0 TXi12V 140 к.с.-1992 # 11 Cheverny-1988
Сега: МСV dCi+ 11.2007-346 666 км. # LAGUNA III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016
Аватар
Joro 01
Модератор
 
Мнения: 14573
Регистриран на: Вто Мар Вто, 04 Мар 2008 22:33:41 +0000, 2008 10:33 pm
Местоположение: около София
Автомобил: MCV Laureate dCi+Laguna 3 Grandtour dCi+

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот Хектор » Чет Сеп Чет, 06 Сеп 2018 19:14:47 +0000, 2018 7:14 pm

Joro 01 написа:Пак си правя експеримент - този път искам да постигна най-висок магистрален разход с моето МСV :lol:
До сега съм правил малко над 6 по колонка, но сега пущината взе по-леко да върви и това ме отпуска да карам по-продължително време с 3500 оборота и нагоре. Говорим за цялата Тракия. Беше доста приятно за моята спортна душа. :D
Това ще стане ясно като дозаредя другата седмица на връщане от Приморско.
Снимки този път няма да има, че ...

Аз този експеримент , към Атия го направих вчера. На темпомат, 150 км./час (средна 109) , посока Бургас (защото има значение) , обороти 2900 , разход 6.1. Според мен е ИДЕАЛНО
Аватар
Хектор
Дачия маниак
 
Мнения: 1011
Регистриран на: Чет Авг Чет, 14 Авг 2014 13:51:17 +0000, 2014 1:51 pm
Местоположение: София
Автомобил: Renault MEGANE Sedan IV 1.5 Dci

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот Joro 01 » Чет Сеп Чет, 06 Сеп 2018 20:19:51 +0000, 2018 8:19 pm

Твоето е повече от идеално - имаш 6 нормални скорости. :) и перфектна аеродинамика.

На мен това беше долната граница 3500=150 и горната 4200=180. :wink:
http://www.bardahl.bg/ _____________ http://www.prospeed.bg/ _____________ http://www.bardahloils.com/

Преди: Safrane 2.2 Si12V 137 к.с.-1993 # 25 2.0 TXi12V 140 к.с.-1992 # 11 Cheverny-1988
Сега: МСV dCi+ 11.2007-346 666 км. # LAGUNA III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016
Аватар
Joro 01
Модератор
 
Мнения: 14573
Регистриран на: Вто Мар Вто, 04 Мар 2008 22:33:41 +0000, 2008 10:33 pm
Местоположение: около София
Автомобил: MCV Laureate dCi+Laguna 3 Grandtour dCi+

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот Joro 01 » Чет Сеп Чет, 13 Сеп 2018 15:01:42 +0000, 2018 3:01 pm

Joro 01 написа:Пак си правя експеримент - този път искам да постигна най-висок магистрален разход с моето МСV :lol:

Дозаредих и съм постигнал най-после 7 с това купе на МСV първа генерация с моето ниво на поддръжка.
Останалите над 550 км. в нормален ритъм - магистрално (120-130) и извън магистрално (100-110) в съотношение изминати километри 1:1 е с 2.5 л. надолу.
http://www.bardahl.bg/ _____________ http://www.prospeed.bg/ _____________ http://www.bardahloils.com/

Преди: Safrane 2.2 Si12V 137 к.с.-1993 # 25 2.0 TXi12V 140 к.с.-1992 # 11 Cheverny-1988
Сега: МСV dCi+ 11.2007-346 666 км. # LAGUNA III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016
Аватар
Joro 01
Модератор
 
Мнения: 14573
Регистриран на: Вто Мар Вто, 04 Мар 2008 22:33:41 +0000, 2008 10:33 pm
Местоположение: около София
Автомобил: MCV Laureate dCi+Laguna 3 Grandtour dCi+

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот Kiril_Ivanov » Пет Сеп Пет, 14 Сеп 2018 10:20:42 +0000, 2018 10:20 am

Идеален разход за такова настъпване :)

Аз преди години карах в подобен стил посока морето с 4 човека, багаж и климатика на Ауто 20 и даде разход 11-12 газ, но тогава нямаше толкова трафик по пътя и позволяваше :)
Аватар
Kiril_Ivanov
Любител
 
Мнения: 37
Регистриран на: Чет Мар Чет, 31 Мар 2016 11:54:04 +0000, 2016 11:54 am
Автомобил: Рено Лагуна/Рено 9

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот asparuh75 » Пон Дек Пон, 03 Дек 2018 09:47:15 +0000, 2018 9:47 am

Не се оплаквам а само декларирам тук постиженията си в максимален разход
В седмицата досега ползвах колата в градски условия при много къси преходи от 1 до 5 км и минусови температури без подгряване на място.
70км изминати средна скорост 15км/ч, разход 10 литра на 100км дизел от марешки с добавката от Жоро01
Не за друго ами никой не е споделял (признавал) такъв разход и ако някой ми каже че не се мери разход при такива кратки преходи, ще отговоря , че при мен зимата това е ежедневие и за мен този разход си е напълно реален.
Easy-R - Лесният начин! Най нисък разход за едно пътуване - 4.2/100 за 1000 изминати км. 5%/95% градско/извън градско. Ср. Скорост 67км/ч
Аватар
asparuh75
Дачия маниак
 
Мнения: 438
Регистриран на: Вто Фев Вто, 14 Фев 2017 22:35:19 +0000, 2017 10:35 pm
Местоположение: Варна
Автомобил: DACIA Logan MCV 1.5 dCi 90 Eazy-R6

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот Joro 01 » Пон Дек Пон, 03 Дек 2018 10:03:34 +0000, 2018 10:03 am

Разход в литри/час при средна скорост 15 и надолу е нормалното.
Лагуната при същата средна скорост е почти 12.
http://www.bardahl.bg/ _____________ http://www.prospeed.bg/ _____________ http://www.bardahloils.com/

Преди: Safrane 2.2 Si12V 137 к.с.-1993 # 25 2.0 TXi12V 140 к.с.-1992 # 11 Cheverny-1988
Сега: МСV dCi+ 11.2007-346 666 км. # LAGUNA III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016
Аватар
Joro 01
Модератор
 
Мнения: 14573
Регистриран на: Вто Мар Вто, 04 Мар 2008 22:33:41 +0000, 2008 10:33 pm
Местоположение: около София
Автомобил: MCV Laureate dCi+Laguna 3 Grandtour dCi+

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот indi » Пет Яну Пет, 11 Яну 2019 18:44:45 +0000, 2019 6:44 pm

Да споделя и аз нещо по темата,въпреки че надали някой ще ми повярва. Та,от една година колата /от подписа/е с НЕработещ ЕГР клапан,поне според диагностиката, и ЧЕК-а си свети нон-стоп. Затворих цикъла от четири сезона и резултата е--на градско разхода падна, на извън градско се вдигна, и вече е а-ха изравнен---4,9 извън гр.---5,1 гр. /100.За сравнение-когато я купих,градското бе около 5 лятото и около 5,5 зимата. а извън градското около 3,8 /100. През последната година,през лятото в горещините съм стигал и до 4,4/100 градско,и толкова извънградско.Разбира се,говорим за градско с не особено натоварен трафик и извънградски преходи макс 50-60 км, и скорост на движение 90-100 км/ч. Как засичам? Пълня до капачката и на всеки 200 км пробег--пак допълване.Не мога да си обясня тази почти липса на разлика градско-извънградско,освен че нито градското е градско,нито извънградското е извънградско. :lol: Допускам че неработещия клапан нещо е допринесъл за намаляване при градското,но не мога да съм сигурен,поради липса на практически опит с материята. А когато не съм сигурен в нещо,просто си разсъждавам /но наум :mrgreen: / и не споря.
Аватар
indi
Дачия маниак
 
Мнения: 293
Регистриран на: Съб Май Съб, 05 Май 2012 06:22:27 +0000, 2012 6:22 am
Местоположение: ВИДИН
Автомобил: dacia logan 1.5dci 68hp

Re: Разход Logan и бензиностанции

Мнениеот Iskrov_b » Чет Яну Чет, 31 Яну 2019 10:42:36 +0000, 2019 10:42 am

Миналата събота,напълних резервоара на комбито и тръгнах за София, минах през Зарата да оставя малкия на бабата и дядото. Понеже в Бургас , тая година не успяхме да видим сняг се качихме малко на Витоша и се по замервахме с топки, хапнахме на ресторант Воденицата ( всичко беше уникално вкусно и препоръчвам, ако не сте ходили). На другия ден обиколихме малко из центъра и по магазините и моловете и обратно по същия маршрут до Бургас през Стара Загора. Магистрално карах със 140 на круиз контрол, като на моменти качвах и до 150 ( при изпреварване) и ми даде разход по компютър 6,9/100 километра. Заредих на ромпетрол в Бургас и съм доволен от горивото им. За разхода си мисля, че е повече от нормален, колата е вече на 27000 км. Преди време,правих експеримент да я карам с не повече от 90, защото работя близо до Созопол и в месеца имам около 15-тина пътувания до там и обратно. Компютъра показваше под 5 разход, така че колата гори , според задкормилното устройство! :)
Аватар
Iskrov_b
Дачия маниак
 
Мнения: 224
Регистриран на: Пон Яну Пон, 23 Яну 2017 14:53:44 +0000, 2017 2:53 pm
Местоположение: Бургас, ж.к. Славейков
Автомобил: Dacia Logan MCV Stepway , Nissan PIXO

ПредишнаСледваща

Назад към Логан

  • Кой е на линия

    Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта